គីសសុដន់

ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ ឌុច គឹមស្រ៊ូ


គីសសុដន់ គឺមានរាងមូល ឬ ទ្រវែងដោយមានទឹកនៅខាងក្នុង។ ប្រហែល ២៥% នៃដុះគីសុដន់ទាំងអស់ គឺជាដុំគីស។ គីសុដន់ភាគច្រើន គឺស្លូត និង មិនបានបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតមហារីសុដន់នោះទេ។

ដុំគីសមានទំហំតូចៗ ឬ ទំហំធំគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្រោមស្បែករបស់អ្នក ឬ រូបភាពនៅក្នុងការធ្វើតេស (ភស្តតាំងដុំគីស)។ គីសជាច្រើន គឺមានទំហំមធ្យម (មិនធំ ហើយមិនតូច)។

ដុំគីស អាចកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យ ប៉ុន្តែភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះស្រ្តីក្នុងវ័យ៤០ឆ្នាំ។ ជាងពាក់កណ្តាលករណី ស្រ្តីអាចវត្តន៍គីសជាច្រើន ទាំងអស់កើតឡើងក្នុងពេលតែមួយ ឬ កើតតាមដំណាក់កាល។ ប្រើគីសធំគ្រប់គ្រាន់អាចស្ទាបដឹង ជាទូទៅវារាងមូល និង អាចក្រលេចចុះឡើងនៅក្រោមស្បែករបស់យើង។ គីសអាចធ្វើមានការឈឺចាប់ ភាពតានតឹង ឬ ភាពគ្រើមនៅក្នុងសុដន់។ សញ្ញាទាំងនោះអាចកាន់តែយ៉ាប់យឺន ឬ ប្រសើរឡើងនៅក្នុងដំណាក់ផ្សេងៗគ្នានៃវដ្តរដូវ។

​ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃដុំគីស
នៅពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃដុំគីស គ្រូពេទ្យចង់ស្វែងយល់ថាតើដុំគីសនោះជាប្រភេទគីសធម្មតា ស្មុគ្រស្មាញ ឬ គីសដែលពិបាកវិនិច្ឆ័យ។ គេប្រើឧបករណ៍សម្លេងដើម្បីពិនិត្យថា តើដុះគីសជាប្រភេទមួយណា?
គីសសាមញ្ញ៖ មានសភាពរលូន ស្តើង កំរាសធម្មតា និង មានតែជាតិទឹកនៅខាងក្នុង។ ឧបករណ៍សម្លេងអាចដឹងតាមរយៈការឆ្លងកាត់នៃសំលេងលើគីសនោះ​ បញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មានដុះអ្វីដែលរឹងនៅក្នុងនោះទេ។ ដុំគីសធម្មតា គឺស្លូត។
គីសស្មុគ្រស្មាញ (កាច)៖ មានព្រំដែនមិនទៀងទាត់ ស្របកក្រាស់ និង មានដុំរឹង ឬ កករនៅក្នុងដុំគីស។ សម្លេងឆ្លងកាត់មកវិញតាមរយៈឧបករណ៍សម្លេង។ គីសស្មុគ្រស្មាញ ពេលខ្លះ អាចបង្ហូរតាមម្ជុល ដូច្នេះទឹកដែលនៅខាងក្នុងអាចធ្វើតេសបាន។ ប្រសិនបើមានវត្តមានឈាម ឬ កោសិការមិនប្រក្រតី តម្រូវឲ្យធ្វើតេសបន្តទៀតដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក្រែងលោមានមហារីកសុដន់។
គីសដែលពិបាកវិនិច្ឆ័យ៖ នៅចន្លោះ គីសសាមញ្ញ និង គីសស្មុគ្រស្មាញ។ បើទោះជាវាស្រដៀងនឹងគីសសាមញ្ញ វាមានកករខ្លះនៅខាងក្នុងដែលបង្ហាញតាមរយៈរលកសសម្លេង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គីសប្រភេទនេះមិនមានត្របកក្រាស់ដូចគីសដែលស្មុគ្រស្មាញនោះទេ។

គួរយល់ដឹងថា អ្នកសិក្សាស្រាវជាវពីការសិក្សារបស់គីសប្រើពាក់ពិបាកវិនិច្ឆ័យ ឬ ស្មុគ្រស្មាញ ជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដូច្នេះហើយ បើអ្នកបានជួបករណីណាមួយក៏ដោយគួរសួររកព័ត៌មានដែលជាក់លាក់អំពីគីសនោះ។ គីសទាំងអស់នេះ ភាគច្រើនគឺស្លូត។

គីសស្មុគ្រស្មាញ ពេទ្យត្រូវការសិក្សាថាតើកករដែលមាននៅខាងក្នុងមានកោសិការមហារីកដែលឬទេ។ ក្នុងករណីដូច្នេះ ត្រូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ (ព័ត៌មានលំអិតនៅខាងក្រោម)។

ការព្យាបាល និង ការតាមដាន
សម្រាប់គីសសាមញ្ញ មិនទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលទេ លើកលែងតែដុំគីសធំ ធ្វើទុក្ខ ឬ ឈឺ។ ដុំគីស អាចបូបតាមរយៈម្ជុល។ ប្រសិនបើដុំគីសត្រលប់មកវិញ ត្រូវធ្វើតេសសារឡើងវិញដោយប្រើកម្មវិធី mammography និង តេសរលកសម្លេងម្តងទៀតដោយបូមតាមម្ជុល។ ស្រ្តីភាគច្រើនមានគីសសាមញ្ញ ដែលត្រូវទៅពិនិត្យតាមដានមហារីកសុដន់ជាប្រចាំ។

សម្រាប់គីសពិបាកវិភាគ ឬ ស្មុគ្រស្មាញ (កាច) ត្រូវការពិនិត្យតាមដានដូចធម្មតា ក្រោយពីបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយ ការរីកគឺជាដុំគីស។ ក្នុងករណីនេះ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនឹងស្មើរឲ្យអ្នកបូមជាមួយម្ជុល និង ធ្វើតេសសារជាតិរាវនៅខាងក្នុង។ ពេទ្យត្រូវការជួបនិងពិនិត្យអ្នក ពី៦ ទៅ ១២ខែម្តងក្នុងរយៈពេល១ទៅ២ឆ្នាំ។ តាមធម្មតា អ្នកត្រូវទៅពិនិត្យសុដន់តាមរយៈរលកសម្លេង ជាមួយ ឬ មិនជាមួយកម្មវិធី mammography។
បើមានករណីគួរឲ្យសង្ស័យ ពេទ្យរបស់អ្នកនៅឲ្យអ្នកធ្វើតេស បើទោះជាដុំគីសស្លូតក៏ដោយ។ ពេលខ្លះពេទ្យអាចស្មើរឲ្យចាក់ម្ជុល ឬ យកដុំគីសចេញ។

ស្ត្រីភាគច្រើនព្រួយបារម្ភពីគីសដែលស្មុគ្រស្មាញ ឬ គីសពិបាកវិនិច្ឆ័យ ប៉ុន្តែគីសភាគច្រើនគឺមិនអីទេ។ «ខ្ញុំតែងប្រាប់ស្ត្រីឲ្យគិតអំពីអ្វីដែលអាចកើតឡើង ប្រសិនបើពួកគកេទុកទឹកមួយកែវចោលរាប់ខែ ហើយទឹកនឹងមិនថ្លា និង កខ្វក់» ដោយ Dr. Stolier។ «ដំណើរស្រដៀងគ្នានេះ អាចកើតឡើងនៅក្នុងដុំគីសជារឿយៗ»
ប្រសិនបើមានដុំគីសច្រើន ឬ ដុំគីសរបស់អ្នកវិវត្តន៍ជាញឹកញាប់អ្នកអាចទៅជួបអ្នកឯកទេសសុដន់។ ការមានគីសសុដន់រួមជាមួយកត្តាហានិភ័យមហារីកផ្សេងទៀត ដូចជាតំណពូជ អាចធ្វើឲ្យស្រ្តីភាគច្រើនធ្វើដូចច្នេះ។ បើទោះជា ដុំគីសមិនបង្កើនហានភ័យដល់ការកើតមហារីក ការដែលមានអ្នកឯកទេសខាងសុដន់អាចកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក។

ប្រភព៖ បកប្រែចេញពីគេហទំព័ររបស់អង្គការមហារីកសុដន់

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart