ប្លក់

ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ ឌុច គឹមស្រ៊ូ គីសសុដន់
សុខភាព
ធ្លាក់សមាននាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រី។ ទឹករំអិលដែលបង្កើតដោយក្រពេញនៅក្នុងទ្វារមាស និង មាត់ស្បូនដើម្បីបញ្ជូកកោសិកាងាប់
សុខភាព
បញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនស្រ្តីទទួលការប៉ះពាល់ខុសពីបុរស និង កើតឡើងញឹកញាប់ជាងធម្មតា។ លើសពីនេះទៀត
សុខភាព

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart