សុខភាព

តើការធ្លាក់សមិនប្រក្រតីគឺជាអ្វី?

ធ្លាក់សមាននាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រី។ ទឹករំអិលដែលបង្កើតដោយក្រពេញនៅក្នុងទ្វារមាស និង មាត់ស្បូនដើម្បីបញ្ជូកកោសិកាងាប់ …

តើការធ្លាក់សមិនប្រក្រតីគឺជាអ្វី? Read More »

បញ្ហាសុខភាពដែលស្ត្រីជួបប្រទះញឹកញាប់

បញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនស្រ្តីទទួលការប៉ះពាល់ខុសពីបុរស និង កើតឡើងញឹកញាប់ជាងធម្មតា។ លើសពីនេះទៀត …

បញ្ហាសុខភាពដែលស្ត្រីជួបប្រទះញឹកញាប់ Read More »

Shopping Cart